Hợp đồng này được ký kết vào ngày ____ tháng ____ năm ____ tại ____

Giữa:

Bên A:

 • Họ và tên: ____
 • Chức vụ: ____
 • Địa chỉ: ____
 • Điện thoại: ____
 • Email: ____

Bên B:

 • Họ và tên: ____
 • Chức vụ: ____
 • Địa chỉ: ____
 • Điện thoại: ____
 • Email: ____

Căn cứ:

 • Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
 • Các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng này với các nội dung sau:

Điều 1. Nội dung công việc:

 • Bên B thi công xây dựng công trình cho Bên A theo bản vẽ thiết kế và hồ sơ kỹ thuật đã được hai bên thống nhất.
 • Phạm vi công việc bao gồm:Điều 2. Giá trị hợp đồng:

 • Giá trị hợp đồng: ____ đồng Việt Nam.
 • Hình thức thanh toán: ____

Điều 3. Tiến độ thi công:

 • Thời gian thi công: ____ ngày.
 • Tiến độ thi công cụ thể:Điều 4. Nghĩa vụ của các bên:

 • Bên A:
  • Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết kế, kỹ thuật cho Bên B.
  • Thanh toán cho Bên B theo đúng cam kết.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B thi công công trình.
 • Bên B:
  • Có trách nhiệm thi công công trình theo đúng bản vẽ thiết kế, hồ sơ kỹ thuật và tiến độ đã cam kết.
  • Sử dụng vật liệu xây dựng có chất lượng tốt, đảm bảo an toàn lao động.
  • Bàn giao công trình cho Bên A theo đúng cam kết.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp:

 • Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được hai bên thương lượng giải quyết.
 • Nếu không thể thương lượng được, hai bên sẽ đưa ra Tòa án để giải quyết.

Điều 6. Hiệu lực của hợp đồng:

 • Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký kết và có giá trị trong suốt quá trình thi công công trình.
 • Hợp đồng này được lập thành ____ bản, mỗi bên giữ ____ bản.

Đại diện Bên A:

Đại diện Bên B:

Ký tên:

Ký tên:

Họ và tên:

Họ và tên:

Chức vụ:

Chức vụ:

Lưu ý:

 • Hợp đồng này chỉ là mẫu tham khảo, bạn cần chỉnh sửa cho phù hợp với nhu cầu của mình.
 • Bạn nên tham khảo ý kiến luật sư trước khi ký kết hợp đồng.